จุดประสงค์รายวิชา

    

1.    มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2.    เห็นความสำคัญและขอบเขตของกฎหมายเอกเทศสัญญาต่าง ๆ

3.    สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันและงานอาชีพธุรกิจ

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย์

2.       จัดทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิชย์

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาว่าด้วยลักษณะซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให้  เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  จ้างแรงงาน  จ้างทำของ  ยืม  ค้ำประกัน  จำนอง  และจำนำ บุคคล ฝากทรัพย์ ตัวแทนนายหน้า หนี้ รับขนส่ง และประกันภัย