จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้

        1. มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

        2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและที่กฎหมายกำหนด

        3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 สมรรถนะรายวิชา

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการภาษีเงินได้นิติบุคคล

        2. บันทึกบัญชีและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

 คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย การคำนวณ การบันทึกบัญชี การจัดทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายและวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

 


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

           1. มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

          2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ที่กฎหมายกำหนด
          3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. บันทึกบัญชีและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย การคำนวณ การบันทึกบัญชี การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี การคำนวณภาษี การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง เศรษฐศาสตร์
    2. นำความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    3. ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์
   
สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
     2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
 
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาค ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อเงินฝืดและเงินตึงตัววัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชำระเงินและการพัฒนา เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

             1. มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ

             2. มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินงานขององค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

             3. ตระหนักถึงความสำคัญและสร้างกิจนิสัยที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 สมรรถนะรายวิชา

             1. อธิบายรูปแบบขององค์การธุรกิจ

             2. ดำเนินงานขององค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

 คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาความหมายและความสำคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ การจัดการทั่วไปและการใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจจรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน แหล่งเงินทุน สถาบันที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ ความสมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ