20000-1204   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (Everyday English Writing)

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ

2. เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

3. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษงในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ( Real Life English)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

5. เขียนข้อความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง กาารเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนานทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ อ่านกำหนดการ ป้ายประกาศ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ( Real Life English)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

5. เขียนข้อความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง กาารเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนานทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ อ่านกำหนดการ ป้ายประกาศ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ( Real Life English)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

5. เขียนข้อความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง กาารเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนานทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ อ่านกำหนดการ ป้ายประกาศ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


20000-1209  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา

          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม

          2. สามารถฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

          3.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

สมรรถนะรายวิชา    

1. อ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

2. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานได้

3. นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมายสัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม


20000-1204   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (Everyday English Writing)

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ

2. เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

3. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษงในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ( Real Life English)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

5. เขียนข้อความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง กาารเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนานทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ อ่านกำหนดการ ป้ายประกาศ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


20000-1204   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (Everyday English Writing)

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ

2. เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

3. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษงในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ( Real Life English)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

5. เขียนข้อความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง กาารเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนานทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ อ่านกำหนดการ ป้ายประกาศ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


20000-1204   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (Everyday English Writing)

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ

2. เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

3. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษงในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


20000-1205  ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ (English for the Workplace)

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

สมรรถณะรายวิชา 

1. ฟัง-พูด เรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ

3. อ่านข้อมูล กฏระเบียบ ป้ายประกาศและคำเตือนในสถานประกอบการ

4. เขียนบันทึกและกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานได้

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลได้

คำอธิบายรายวิชา

                ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การฟัง-พูด เรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง หน้าที่งาน ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การซื้อขาย การให้บริการ การสนทนาทางโทรศัพท์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ่านข้อมูล กฏระเบียบป้ายประกาศ คำเตือนที่พบในสถานประกอบการ การเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอร์ม และการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

20000-1204   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (Everyday English Writing)

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ

2. เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

3. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษงในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ( Real Life English)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

2. สามารถฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

สมรรถณะรายวิชา

1. ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

5. เขียนข้อความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง กาารเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนานทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ อ่านกำหนดการ ป้ายประกาศ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา