ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ  (Windows หรือ Mac OS)  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ   การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ     ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ