จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการทํางานอุปกรณ์นําคมตัด (Jig) และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Fixture)

2. ผลิตอุปกรณ์นําคมตัด (Jig) และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Fixture)

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม

สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของ อุปกรณ์นําคมตัด (Jig) และอุปกรณ์จับยึด (Fixture)
2. ผลิตอุปกรณ์นําคมตัดตามหลักการ และกระบวนการ
3. ผลิตอุปกรณ์จับยึดตามหลักการ และกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig and Fixture) หลักการทํางานตาม
ลักษณะงาน โครงสร้างอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยึด เลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยึดตามแบบ ประกอบและตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือกลผลิตชิ้นส่วน

2. มีทักษะผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน

3. มีกิจนิสัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา   

1. ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล และวัด ตรวจสอบ

2. บำรุงรักษาเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือกล และเครื่องมือวัดตามคู่มือการใช้งาน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงคว้านรู กลึงเกลียวสี่เหลี่ยมนอกและใน เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูนอกและใน พิมพ์ลาย กัดขึ้นรูปชิ้นส่วน ใช้หัวแบ่งปฏิบัติงาน กัดเฟืองตรง กัดร่อง เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานเครื่องมือกล และการแสดงภาพตัด ภาพช่วย พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม  สัญลักษณ์ผิวงาน

          2. มีทักษะในการเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นส่วนเครื่องมือกล

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบและเขียนแบบ

          2. อ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบและแบบสั่งงานชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการอ่านและเขียนแบบภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพฉาย มุมที่ 1 และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดชนิดต่าง ๆ ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail) ภาพช่วย (Auxiliary View) กำหนดขนาด  (Dimension) พิกัดความคลาดเคลื่อน ระบบงานสวม ชิ้นส่วนมาตรฐาน สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน สัญลักษณ์GD&T เบื้องต้น เขียนตารางรายการแบบ (List of Part)             


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      เข้าใจการซ่อมบำรุงรักษา การถอดประกอบเครื่องมือกล

2.      มีทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องมือกล การถอดประกอบเครื่องมือกล

3.      มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลตามหลักการ และกระบวนการ

2.      ผลิตชิ้นส่วนทดแทนตามหลักการ และกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือกล การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance) ในงานเครื่องมือกล ศึกษาคู่มือ ถอดประกอบชิ้นส่วน ปรับตั้ง ติดตั้ง หล่อลื่น จัดเตรียมอะไหล่ จัดเตรียมชิ้นส่วนทดแทนอย่างง่าย บำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ตรวจสอบและทดสอบการทำงาน บันทึกประวัติการบำรุงรักษา ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอบชุบ และคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ สารจุ่มชุบ

2. มีทักษะการอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง

3. มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอบชุบ และทดสอบความแข็งของเหล็ก

2. อบชุบ ทดสอบความแข็งของเหล็กตามหลักการ และกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างโลหะ ตรวจสอบโครงสร้าง แผนภาพสมดุลเหล็กคาร์บอน เลือกใช้วัสดุผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ตรวจสอบวัสดุก่อนและหลังปรับปรุง ปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) กรรมวิธีอบคืนตัว (Tempering) ทดสอบความแข็ง บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


รหัสวิชา  2100-1007  วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

3. มีเจตคติกิจและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อมสมรรถนะรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

ตามคู่มือ

2. คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

3. ลับคมตัดงานกลึง งานไส และงานเจาะตามคู่มือ

4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ และ

งานไสบ่าฉาก ตามคู่มือ

5. เจาะรู และรีเมอร์ ตามแบบสั่งงาน

6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ

การทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด

อัตราการป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรูและรีเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึง

ปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน