จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์

         2. สามารถนำแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ       พอเพียง

         3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์

  

สมรรถนะรายวิชา

         1.  แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

2.  ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน

          3.  ปฏิบัติด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานและภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตต้นทุน รายรับและกำไรจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง