ชื่อรายวิชา การค้าปลีกและการค้าส่ง  รหัสวิชา  20202-2103 (ช-น)    ( 22-3 )

ระดับชั้นปวช. สาขาวิชา การตลาด กลุ่มวิชา พข. 21 แผนกวิชาการตลาด

หน่วยกิต  จำนวนคาบรวม  72 คาบ/ทฤษฏี   คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติ  2  คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการกระบวนการค้าปลีกและการค้าส่ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีกปละการค้าส่ง

          2. สามารถออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจค้าปลีกการค้าส่งและวางแผนการดำเนินงาน การค้าปลีกและการค้าส่ง

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทำงานด้วยความอดทนอดกลั้น ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความกระตือรือร้น

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการค้าปลีกและการค้าส่ง

          2. ออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจค้าปลีกและการค้าส่ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่งแนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง 

3. วางแผนและดำเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่งตามหลักการ

          4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการค้าปลีกและการค้าส่งตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่งประเภทของการค้าปลีกและการค้าส่ง โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจค้าปลีกและการค้าส่ง การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง การให้บริการลูกค้า กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศการค้าปลีกและการค้าส่ง