จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู) 

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

          2. ปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

             จริยธรรมในงานอาชีพ

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

1.        สามารถออกแบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือให้เหมาะสมกับงานได้

2.        สามารถปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือตามที่ได้ออกแบบได้

3.        สามารถทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือที่สร้างขึ้นได้

  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) วิวัฒนาการของเว็บเทคโนโลยี (Web Technology) เว็บเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ คุณลักษณะและการเปรียบเทียบรูปแบบของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ องค์ประกอบ การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ขั้นตอนและเทคนิคการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การจัดการข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การติดต่อกับฐานข้อมูล การติดตั้งและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชัน


จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์

          2. มีทักษะในการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

1.        แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์

2.        ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบ Workstation และแบบ Graphic Mode การใช้คำสั่งเบื้องต้น การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์แบบต่างๆ  การใช้งานเครือข่าย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสร้าง User การสร้าง Group การกำหนดสิทธิการใช้งาน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อใหมีความเข้าใจหลักการวิธีการแก้ัญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม

           2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์้วยภาษาระดับสูงที่ จัดอยู่ในประเภทโครงสร้างจาก อัลกอริทึมที่ออกแบบไว

           3. เพื่อใหสามารถประยุกต์ใช้ความรูในการพัฒนาโปรแกรมในงานอาชีพได

           4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของ งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา    

           1. เขาใจหลักการวิธีการแกญหาและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคําสั่งเทียม

           2. วิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคําสั่งเทียม

           3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามรูปแบบงานที่ออกแบบไววยภาษาระดับสูงเชิงโครงสราง

           4. ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหทํางานไดตามที่ตองการ

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอนและผังงาน ภาษาโครงสราง ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง ที่จัดอยูในประเภทภาษาโครงสราง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ชนิดขอมูลและรูปแบบของการกําหนด ขอมูลคาคงที่ ตัวแปร การสรางฟงกชั่นหรือโปรแกรมยอย การควบคุมการทํางานของโปรแกรม (Control Statements) อารเรยสตริง พอยเตอรอมูลแบบโครงสรางการจัดการแฟมขอมูลและการแสดงผลบนจอภาพ ในรูปแบบของเท็กซและกราฟกโหมด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาระดับสูงที่ จัดอยูในประเภท โครงสราง Pascal หรือ C การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตในงานอาชีพ

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการเขียนแบบวงจร  และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. มีทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ  และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Visio  และโปรแกรมอื่นๆ  เช่น  Protel,  Orcad,  Proteus Professional,  PCB Wizard,  Altium Design  เป็นต้น  ออกแบบ  อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า  ลายพิมพ์สัญลักษณ์ของอุปกรณ์  การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์

                   


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงานและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

          2. มีทักษะในการอ่านสัญลักษณ์ การต่อ การวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

          3. มีทักษะเกี่ยวกับการทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบ บัดกรีอุปกรณ์ แก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

           4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม และทำงานด้วยความประรีตรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           2. วัดและทดสอบคุณลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           3. ประกอบ บัดกรีอุปกรณ์ ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็น โครงสร้างและหลักการทำงาน สัญลักษณ์ ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและการให้ไบแอส การต่อ การวัดและทดสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์อุปกรณ์

ไทริสเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสงการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่แบบต่างๆ หรือวงจรอื่นๆ การทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบและบัดกรีอุปกรณ์ ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

           1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

          2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของระบบงาน

           3. มีทักษะในการประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานตามที่กำหนด

           4. มีทักษะในการทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

           5. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

           2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของระบบงาน

           3. ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

           4. ทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การประมาณราคา การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งไดร์เวอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และการแก้ปัญหา


จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจหลักการอินเตอร์เฟส

          2. มีทักษะในการเลือกใช้บอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์

          3. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

          4. มีกิจนิสัยในการคิดทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นลำดับและปลอดภัย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟส

          2. ประยุกต์และพัฒนางานด้วยซอฟต์แวร์กับการอินเตอร์เฟส

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟสกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส การควบคุมไฟวิ่งอักษรวิ่ง สเตปปิงมอเตอร์ การแสดงผลโดยใช้พีซีหรือไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเดียว

 


จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณทางไฟฟ้าและการทำงานของวงจรดิจิตอล

          2. มีทักษะในการประกอบและทดสอบวงจรพัลส์ละดิจิตอล

          3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างและสัญญาณทางไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตซ์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ระบบตัวเลข การลดรูปคณิตศาสตร์ทางลอจิก ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การเข้ารหัส การถอดรหัส วงจรนับ วงจรแสดงผล การประกอบและทดสอบวงจรจุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

          2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในงานอาชีพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

          2. ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม การใช้โปรแกรมยูทิลิตี การรักษาความปลอดภัยของระบบบน Platform

ต่าง ๆ