จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการแก้ปัญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทโครงสร้างจากอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
2. วิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบงานที่ออกแบบไว้ด้วยภาษาระดับสูงเชิงโครงสร้าง
4. ทดสอบและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัลกอริทึม ภาษาโครงสร้าง ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทภาษาโครงสร้าง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง  ชนิดข้อมูลและรูปแบบของการกำหนดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร การสร้างฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อย การควบคุมการทำงานของโปรแกรม อาเรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ข้อมูลแบบโครงสร้าง การจัดการแฟ้มข้อมูล การแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบของเท็กซ์และกราฟิกโหมด การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการแก้ปัญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทโครงสร้างจากอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
2. วิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบงานที่ออกแบบไว้ด้วยภาษาระดับสูงเชิงโครงสร้าง
4. ทดสอบและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัลกอริทึม ภาษาโครงสร้าง ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทภาษาโครงสร้าง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง  ชนิดข้อมูลและรูปแบบของการกำหนดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร การสร้างฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อย การควบคุมการทำงานของโปรแกรม อาเรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ข้อมูลแบบโครงสร้าง การจัดการแฟ้มข้อมูล การแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบของเท็กซ์และกราฟิกโหมด การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
3. สามารถวิเคราะห์ออกแบบและทดสอบระบบการทำงานเพื่อประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
2. ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ วงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
4. เขียนโปรแกรมชุดคำสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
5. ทดสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุม การวัดสัญญาณและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการแก้ปัญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทโครงสร้างจากอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
2. วิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคำสั่งเทียม
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบงานที่ออกแบบไว้ด้วยภาษาระดับสูงเชิงโครงสร้าง
4. ทดสอบและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัลกอริทึม ภาษาโครงสร้าง ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทภาษาโครงสร้าง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง  ชนิดข้อมูลและรูปแบบของการกำหนดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร การสร้างฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อย การควบคุมการทำงานของโปรแกรม อาเรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ข้อมูลแบบโครงสร้าง การจัดการแฟ้มข้อมูล การแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบของเท็กซ์และกราฟิกโหมด การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการทำงานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในย่านความถี่ต่ำ
2. เข้าใจหลักการออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ การออกแบบวงจรจ่ายกำลัง
3. สามารถวัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการทำงานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในย่านความถี่ต่ำ
2. ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ การออกแบบวงจรจ่ายกำลัง
3. วัดทดสอบและวิเคราะห์การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งานของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและออปแอมป์ การแปลความหมายจาก Data Sheet การให้ไบแอส การวิเคราะห์และออกแบบวงจรจ่ายกำลังและวงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค และวงจรขยายกำลัง การวัดและทดสอบวงจร การใช้งานอุปกรณ์โซลิตสเตตอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม

2. วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน

3. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย

4. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน

2. ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)

3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่ง การคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม

2. วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน

3. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย

4. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน

2. ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)

3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่ง การคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ


จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจโครงสร้างการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์

          2. เข้าใจการใช้งานกลุ่มคำสั่งต่างๆ ของภาษาเครื่อง

          3. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

          4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในงานอาชีพ

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์

          2. เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

          3. เชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

9 คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ การใช้คำสั่งกลุ่มต่างๆ ของภาษาเครื่อง การต่อไมโครโปรเซสเซอร์เข้ากับหน่วยความจำ การต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอินพุต-เอาท์พุต การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์

          2. มีความเข้าใจหลักการทำงานชุดคำสั่ง และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

          3. มีทักษะในการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก

          4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.       เขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามหลักการ

3.       เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และประกอบไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามหลักการ

4.       ทดสอบโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามข้อกำหนด

5.       ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมถูกต้องตามกำหนด

6.       สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการปฏิบัติงานไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้อินเตอร์เน็ต

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การทำงานส่วนต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุการอ่านค่าแอนนาล็อก การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม การเชื่อมต่อไมโรคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ควบคุมหลอดไฟ(LED) ควบคุมหลอดไฟ 7-segment ควบคุมสเตปมอเตอร์ (Stepper motor) ควบคุมมอนิเตอร์แสดงผล LCD ไอซีวัดอุณหภูมิ โมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุตด้วยภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น โครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์ การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรเลอร์


จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู) 

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

          2. ปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

             จริยธรรมในงานอาชีพ

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

1.        สามารถออกแบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือให้เหมาะสมกับงานได้

2.        สามารถปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือตามที่ได้ออกแบบได้

3.        สามารถทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือที่สร้างขึ้นได้

  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) วิวัฒนาการของเว็บเทคโนโลยี (Web Technology) เว็บเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ คุณลักษณะและการเปรียบเทียบรูปแบบของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ องค์ประกอบ การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ขั้นตอนและเทคนิคการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การจัดการข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การติดต่อกับฐานข้อมูล การติดตั้งและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชัน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการเขียนแบบวงจร  และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. มีทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ  และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Visio  และโปรแกรมอื่นๆ  เช่น  Protel,  Orcad,  Proteus Professional,  PCB Wizard,  Altium Design  เป็นต้น  ออกแบบ  อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า  ลายพิมพ์สัญลักษณ์ของอุปกรณ์  การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์

                   


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงานและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

          2. มีทักษะในการอ่านสัญลักษณ์ การต่อ การวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

          3. มีทักษะเกี่ยวกับการทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบ บัดกรีอุปกรณ์ แก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

           4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม และทำงานด้วยความประรีตรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           2. วัดและทดสอบคุณลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           3. ประกอบ บัดกรีอุปกรณ์ ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็น โครงสร้างและหลักการทำงาน สัญลักษณ์ ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและการให้ไบแอส การต่อ การวัดและทดสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์อุปกรณ์

ไทริสเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสงการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่แบบต่างๆ หรือวงจรอื่นๆ การทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบและบัดกรีอุปกรณ์ ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

           1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

          2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของระบบงาน

           3. มีทักษะในการประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานตามที่กำหนด

           4. มีทักษะในการทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

           5. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

           2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของระบบงาน

           3. ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

           4. ทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การประมาณราคา การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งไดร์เวอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และการแก้ปัญหา


จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจหลักการอินเตอร์เฟส

          2. มีทักษะในการเลือกใช้บอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์

          3. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

          4. มีกิจนิสัยในการคิดทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นลำดับและปลอดภัย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟส

          2. ประยุกต์และพัฒนางานด้วยซอฟต์แวร์กับการอินเตอร์เฟส

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟสกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส การควบคุมไฟวิ่งอักษรวิ่ง สเตปปิงมอเตอร์ การแสดงผลโดยใช้พีซีหรือไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเดียว

 


จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณทางไฟฟ้าและการทำงานของวงจรดิจิตอล

          2. มีทักษะในการประกอบและทดสอบวงจรพัลส์ละดิจิตอล

          3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างและสัญญาณทางไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตซ์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ระบบตัวเลข การลดรูปคณิตศาสตร์ทางลอจิก ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การเข้ารหัส การถอดรหัส วงจรนับ วงจรแสดงผล การประกอบและทดสอบวงจรจุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

          2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในงานอาชีพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

          2. ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม การใช้โปรแกรมยูทิลิตี การรักษาความปลอดภัยของระบบบน Platform

ต่าง ๆ