จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      มีความรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างการบริหารงานพัสดุโรงแรม

2.      มีความรู้และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการเบิก จ่ายและวิธีการจัดเก็บพัสดุ

3.      สามารถปฏิบัติงานการเบิก จ่าย การจัดเก็บ การดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรมได้อย่างถูกต้อง

4.      มีกิจนิสัยที่ดีในการเบิก จ่าย และการเก็บรักษาพัสดุของโรงแรม

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.     แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัสดุโรงแรม

2.     ปฏิบัติงานการเบิก จ่าย การจัดเก็บ การดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรม ตามขั้นตอนกระบวนการเบิก จ่ายและวิธีการจัดเก็บพัสดุ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับการพัสดุโรงแรม โครงสร้างการบริหารงาน ความสำคัญ ขั้นตอน การเบิก จ่าย การจัดเก็บ การดูแลรักษาที่เป็นระบบและระเบียบ