จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. สามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์  เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตามมาตรฐาน ทั้งการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิมพ์เอกสารตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่าง ๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
2. เข้าใจเกี่ยวกับวงจรพัลส์และการทํางานของระบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้น
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณต่าง ๆ
2. ปฏิบัติการประกอบและทดสอบวงจรแบบต่าง ๆ ในงานพัลส์และดิจิตอล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ ชมิตส์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร ฟลิปฟลอปแบบต่าง ๆ การกําหนดสัญญาณ เกตต่าง ๆ หน่วยความจํา ระบบตัวเลข การลดรูป คณิตศาสตร์ทางลอจิก การเข้ารหัส ถอดรหัส การนับ การแสดงผล ไดอะแกรมต่าง ๆ การประกอบ และทดสอบวงจรแบบต่าง ๆ ในงานพัลส์และดิจิตอล

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
          2. ปฏิบัติการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตะหนักถึงคุณภาพของงานและมี              จริยธรรมในงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

1. ออกแบบโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบัติการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ตามที่ได้ออกแบบ
3. ทดสอบโปรแกรมเว็บที่สร้างขึ้น

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการของการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบ Client-Server การทำงานของ Web Server  การติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ลำดับขั้นตอนในการพัฒนาเว็บ  ข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ  การควบคุมคำสั่ง  ฟังก์ชั่น  การจัดการแฟ้มข้อมูล คุกกี้ เซสชั่น  การรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม  การอัปโหลดไฟล์  การเชื่อมต่อและการใช้งานระบบฐานข้อมูล  การสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น หลักการระบบเว็บไซต์ (Client-Server) การเขียนโปรแกรมรองรับการแสดงผลฝังไคลเอนต์ (Front-end) เรียนรู้และจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (Element) เบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมประมวลผลฝังเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) เบืองต้น คำสั่งพืนฐาน ตัวแปรตัวดำเนินการ เงื่อนไขและการทำซ้ำ การจัดการด้านเวลา การสร้างและจัดการไฟล์ การสร้างและใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้น การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นที่นิยม ทฤษฎีการใช้สี การใช้ตัวอักษร การเลือกรูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทาง (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพือตกแต่งเว็บไซต์ให้ทันสมัย การสร้างเว็บไซต์ เพือประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต