จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
          2. เขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตะหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
          1. ออกแบบเว็บเพจ
          2. เขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ตามที่กำหน
          3. ทดสอบและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Data Communication on Internet) มาตรฐานของเว็บ (Standards of Web) โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ World Wide Web วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเว็บ ภาษา HTML การจัดการข้อความ (Text) รูปภาพ (Picture) เสียง (Sound) วีดีโอ (Video) ตาราง (Table) ฟอร์ม (Form) เฟรม (Frame) การสร้างเว็บแบบไดนามิก DHTML การโปรแกรมเว็บด้วย Java Script Programming การจัดการ Variables,Operators,Control Statements,Object and Event handling การสร้างและการใช้งาน Cascade Style Sheet


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น หลักการระบบเว็บไซต์ (Client-Server) การเขียนโปรแกรมรองรับการแสดงผลฝังไคลเอนต์ (Front-end) เรียนรู้และจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (Element) เบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมประมวลผลฝังเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) เบืองต้น คำสั่งพืนฐาน ตัวแปรตัวดำเนินการ เงื่อนไขและการทำซ้ำ การจัดการด้านเวลา การสร้างและจัดการไฟล์ การสร้างและใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้น การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นที่นิยม ทฤษฎีการใช้สี การใช้ตัวอักษร การเลือกรูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทาง (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพือตกแต่งเว็บไซต์ให้ทันสมัย การสร้างเว็บไซต์ เพือประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต