จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารข้อมูล สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดําเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดีย 
2. สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิกเสียง และวิดีโอ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของแฟ้มข้อมูลเสียงและวิดีโอ การจัดการแฟ้มข้อมูลเสียงและวิดีโอ
3. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก
4. บันทึกและตัดต่อเสียงและวิดีโอ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของข้อมูลภาพ เสียง และวิดีโอ หลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ และบิตแมพ ภาพเคลื่อนไหว แฟ้มข้อมูลเสียง แฟ้มวิดีโอ ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก แฟ้มเสียง แฟ้มวิดีโอ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมวาดภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียงและวิดีโอ การใช้ โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมพ การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงและวิหดีโอ ทําการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์