30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-3

(Basic Computer Networking System)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย

2. สามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่าย

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย

2. เชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่าย


คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายประเภทของระบบเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้ ง ตรวจสอบและใช้งานระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนระบบเครือข่าย