จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ หลักการประกอบอาหารตะวันตก การประกอบอาหารตะวันตกประเภทต่างๆ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การจัดรายการอาหาร การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา

          2.  สามารถเลือกวัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารตะวันตก

          3.  สามารถประกอบอาหารตะวันตก จัดรายการอาหาร จัดตกแต่ง และเก็บรักษา

          4.  มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทำงานร่วมกัน

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการประกอบอาหารตะวันตก

2.       ประกอบอาหารตะวันตก การจัดตกแต่ง และเก็บรักษา

3.       ประยุกต์หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารตะวันตก หลักการประกอบอาหารตะวันตก คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การประกอบอาหารตะวันตกประเภทน้ำสต็อก ซอส ซุป สลัด ไข่ เนื้อสัตว์ ผัก การจัดตกแต่ง การจัดรายการอาหาร และการเก็บรักษา