จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดของสมุนไพรที่นำมาทำอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบ

ลักษณะที่ดีของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา

2. มีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์

3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ

4. มีความสามารถในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตกแต่ง

และการเก็บรักษา

5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณีต มีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ

3. เตรียมเก็บรักษาวัตถุดิบการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ

4. ประกอบ พัฒนา ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดของสมุนไพรที่นำมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์

การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร