จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริการ จิตวิทยาในการให้บริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิค การจูงใจ การสร้างความประทับใจ ภาวะผู้นา และการพัฒนาบุคลิกภาพ

2. สามารถจัดการงานบริการในรูปแบบต่าง ๆ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทน

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการ จิตวิทยาการบริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิค การจูงใจ การสร้างความประทับใจ ภาวะผู้นา และการพัฒนาบุคลิกภาพ ในงานอาชีพคหกรรม

2. บริการงานวิชาชีพคหกรรมตามกระบวนการ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริการ จิตวิทยาการบริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิค การจูงใจ การสร้างความประทับใจ ภาวะผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพ และบริการงานคหกรรมในรูปแบบต่างๆ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพ และการยอมรับผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัย การนาเสนอ และการเผยแพร่

2. สามารถประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ควบคมคุณภาพ เขียนรายงานวิจัย นำเสนอ และเผยแพร่

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทางานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการ

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. เขียนรายงานวิจัย และนาเสนองานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการวิจัย

4. ประยุกต์ใช้หลักการ กระบวนการในการปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพ และการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร การค้นคว้า ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัย การนาเสนอ และเผยแพร่


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการจัดการงานอาชีพ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทางานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ

3. กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ์

4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การทางาน การนากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร 

2. เพื่อให้สามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร 

3. เพื่อให้เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการพัฒนาตน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร 

2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร 

3. เลือกใช้กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ภายในองค์กร 

4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ เพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร

          2. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพในงานอาหาร

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุม วิเคราะห์คุณภาพ และความปลอดภัยในงานอาหาร ตามหลักการ

          2. ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพในงานอาหารตามกระบวนการ

          3.ประยุกต์ใช้หลักการ การควบคุม วิเคราะห์คุณภาพ และความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานอาหารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คาอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการควบคุม วิเคราะห์คุณภาพ ความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร และการปฏิบัติงานอาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี GMP GHP HACCP และ ISO ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุม คุณภาพอาหาร


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้และเข้าใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

          2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

          3. มีทักษะในการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน

          4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและมีเจตคติ

ที่ดีต่องานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

3. นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงานได้ตามหลักการ

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด

สร้างสรรค์ นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน