ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีด ห้องผาในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของงานซักรีด

การตรวจสอบและแยกประเภทของผ้า การซ่อมแซมผา การใช้อุปกรณ์และสารเคมี การทาความสะอาด

ผ้าชนิดต่าง ๆ การรับ - ส่งผ้า และฝึกปฏิบัติงานซักรีด

ศึกษาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในโรงแรม อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรมการ

ป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงตม สารเคมี การป้องกันและการปฏิบัติ

ตนเมื่อเกิดอัคคีภัย การเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมผจญเพลิง การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงแรม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการดา เนินการ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บานโรงแรม หนาที่ ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ

งานแม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การทา ความสะอาดหองพัก การปูเตียง การจัดเตรียม เครื่องใช้

และอุปกรณ์สา หรับหองพัก การทา ความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ และการบา รุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ใน

การทา ความสะอาด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อและกางเกงบุรุษ การเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์

ในการสร้างแบบ การคา นวณผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น การลองตัว และการแก้ไขข้อบกพร่อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใยและการดูแลรักษาผ้า การเลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในการตัดเย็บ การเย็บตะเข็บต่าง ๆ ด้วยมือและจักร การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์งานผ้า

2. รู้ และเข้าใจหลักและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ

3. มีทักษะในการเลือกผ้า วัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น

4. มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น

5. มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์งานผ้า

6. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน

7. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

8. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ

ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์งานผ้า

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ ตามหลักการและวิธีการ

3. เลือกผ้า วัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น ตามหลักการ

4. ผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น ตามหลักการ

5. ผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าโดยใช้เทคโนโลยีตามหลักการใช้งาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์งานผ้า หลักและวิธีการออกแบบ

การสร้างสรรค์และจินตนาการ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ การเลือกผ้า วัสดุอุปกรณ์

เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ และในการสร้างแบรนด์เนมของสินค้าแฟชั่น