20102-2204 ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2 - 6 - 4

(Die Parts Making)

วชิ าบังคับก่อน : 20102-2203 ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพโ์ ลหะ

จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้

1. เขา้ ใจหลกั การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพต์ ดั

2. มีทกั ษะการใชเ้ ครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตแม่พิมพต์ ดั อบชุบ ประกอบชุดแม่พิมพต์ ดั ตรวจสอบ

ติดต้งั และทดลองแม่พิมพต์ ดั

3. มีกิจนิสยั ในการทาํ งานอยา่ งมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวชิ า

1. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพต์ ดั ตามหลกั การและกระบวนการ

2. อบชุบชิ้นส่วนแม่พิมพต์ ดั ตามหลกั การและกระบวนการ

3. ประกอบแม่พิมพต์ ดั ตามหลกั การและกระบวนการ

คำอธิบายรายวชิ า

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกบั แม่พิมพต์ ดั เจาะ การใชเ้ ครื่องมือกลและอุปกรณ์ การเลือกวสั ดุชิ้นงานและวสั ดุ

แม่พิมพ ์ การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพต์ ดั เจาะ การปรับปรุงสมบตั ิของวสั ดุดว้ ยกระบวนการทางความร้อน การปรับ

ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดเจาะ การติดตั้งแม่พิมพ์เพื่อการทดลอง การใช้เครื่องมือวดั ละเอียดและเครื่องมือ

ตรวจสอบการบาํ รุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลกั ความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้

1. มีความเขา้ ใจหลกั การทาํ งานอุปกรณ์นาํ คมตดั (Jig) และอปุ กรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Fixture)

2. ผลิตอุปกรณ์นาํ คมตดั (Jig) และอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Fixture)

3. มีกิจนิสยั ในการทาํ งานอยา่ งมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม

สมรรถนะรายวชิ า

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบั หลกั การทาํ งานของอุปกรณ์นาํ คมตดั (Jig) และอุปกรณ์จบั ยึด (Fixture)

2. ผลิตอุปกรณ์นาํ คมตดั ตามหลกั การ และกระบวนการ

3. ผลิตอุปกรณ์จบั ยึดตามหลกั การ และกระบวนการ

คำอธิบายรายวชิ า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig and Fixture) หลักการทำงานตาม

ลกั ษณะงาน โครงสร้างอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด เลือกใช้วสั ดุและชิ้นส่วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่วน

อุปกรณ์นำคมตัดและอุ

จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้

1. เขา้ ใจหลกั การและกระบวนการเสริมสร้างทกั ษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒั นาคุณภาพ

ชีวิต การพฒั นาองคก์ ร ชุมชนและสงั คม

2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุงการทาํ งานในการร่วมกิจกรรมองคก์ ารวชิ าชีพ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรคแ์ ละสามารถทาํ งานร่วมกบั ผอูื้่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบขอ้ บงั คบั ขององคก์ ารวชิ าชีพ

2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพตามหลกั การ กระบวนการ ลกั ษณะและวตั ถุประสงคข์ อง

กิจกรรม

3. ใชก้ ระบวนการกลุ่มและการเป็นผนู้ าํ ผตู้ ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพ

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํ กิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพ

คำอธิบายรายวชิ า

ปฏิบัติเกี่ยวกบั กิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกั ษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

กิจกรรมพฒั นาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒั นาองค์กร ชุมชนและสังคม การใชก้ ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าํ

ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็ น

ประโยชนต์ ่อชุมชนและทอ้ งถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุงการทาํ งาน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมเอ็นซีและโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น

2. เพื่อให้มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมซีเอ็นซีและซิมมูเลชั่น

2. เขียนและแสดงซิมมูเลชั่นโปรแกรมเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดหลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกน ศูนย์งาน ศูนย์เครื่อง โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น งานกลึง งานกัด ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


ความหมายและความสำคัญ 

 กิจกรรมโฮมรูม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ มีการฝึกปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่นและ สิ่งแวดล้อม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะจัดใน ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ที่มีนักเรียนกับครูประจ าชั้นเปรียบเสมือน บิดา มารดา ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันร่วมกันท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นได้พบนักเรียนของตนอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ และมีเป้าหมายนอกเหนือจากการสอนตามปกติ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนปกติ 

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรีย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจในหลักวิชาคณิตศาสตร์เครื่องมือกล

2.       ประยุกต์ใช้กับงานเครื่องมือกลและคำนวณในงานเครื่องมือกล

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

สมรรถนะรายวิชา

     แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและการคำนวณในงานเครื่องมือกล

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพาน และ เฟือง อัตราเรียว ระบบเกลียว คำนวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน


20102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล   0 - 6 - 2 (Machine Tools Fitting)

 จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขดูปรับ การใช้เครื่องมือและการตรวจสอบ

2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานด้วยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ  ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

 สมรรถนะรายวิชา

1. ปรับ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ

2. ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ

3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องมือกล  แบบงาน  ใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์  ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือ กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโค้งตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล ตามแบบ  ตรวจสอบและทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามหลักความปลอดภัย

20102-2203 ผลติชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2 - 6 - 4 (Die Parts Making)

จุดประสงค์รายวิชา  

เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน  การใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์  และการวัด ตรวจสอบ

2. มีทักษะการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  วัดและตรวจสอบ  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  ประกอบ ชุดดาย (Die Set)

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และปฏิบัติงาน ตามหลักความปลอดภัย

 สมรรถนะรายวิชา 

ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ

 คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ         การบำรุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

20100-1007   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                                     1-3-2
(Basic Machine Tools)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.      รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใข้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2.      มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องตัน
3.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดด้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใข้งานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
2.      คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
3.      ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ
4.      ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน กลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ
5.      เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
6.     กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงาน กลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

1. เข้าใจหลักการและวิธีการหล่อโลหะ

2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ การเทน้ำโลหะและการตกแต่งชิ้นงานหล่อ

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การหล่อโลหะและการตกแต่งชิ้นงาน

2. หล่อชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา     

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหล่อโลหะเบื้องต้น การแก้ไขข้อบกพร่อง ประเภทของงานหล่อ ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน สมบัติและส่วนผสมของทรายหล่อ สารเคมีที่ใช้ในงานหล่อ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ การบำรุงรักษาเครื่องมือและความปลอดภัยในการหล่อโลหะ ปฏิบัติงานทำกระสวนอย่างง่าย ทำไสแบบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำแบบหล่อ การหลอม การเทน้ำโลหะ การตกแต่งชิ้นงานหล่อปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย