20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

20100-1007   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                                     1-3-2
(Basic Machine Tools)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.      รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใข้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2.      มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องตัน
3.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดด้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใข้งานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
2.      คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
3.      ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ
4.      ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน กลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ
5.      เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
6.     กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงาน กลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

1. เข้าใจหลักการและวิธีการหล่อโลหะ

2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ การเทน้ำโลหะและการตกแต่งชิ้นงานหล่อ

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การหล่อโลหะและการตกแต่งชิ้นงาน

2. หล่อชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา     

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหล่อโลหะเบื้องต้น การแก้ไขข้อบกพร่อง ประเภทของงานหล่อ ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน สมบัติและส่วนผสมของทรายหล่อ สารเคมีที่ใช้ในงานหล่อ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ การบำรุงรักษาเครื่องมือและความปลอดภัยในการหล่อโลหะ ปฏิบัติงานทำกระสวนอย่างง่าย ทำไสแบบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำแบบหล่อ การหลอม การเทน้ำโลหะ การตกแต่งชิ้นงานหล่อปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย