ปฏิบัติเกี่ยวกับชนิ้ส่วนเครื่องมือกลแบบงาน  ใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์  ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล ปรับผิวแนวราบ ผิวโค้ง ด้วยตะไบ เหล็กขูด หินเจยีระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามแบบตรวจสอบและทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามหลักความปลอดภัย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงตกร่อง เจาะและคว้านรูเรียบด้วยรีมเมอร์กลึงเกลียวสามเหลี่ยม กลึงเรียว กลึงเยื้องศูนย์ กัดผิวราบ กัดบ่าฉาก กัดร่อง การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดหลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกนศูนย์งาน ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น งานกลึง  งานกัด ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการและวิธีหล่อโลหะ

          2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ การเทน้ำโลหะและการตกแต่งชิ้นงานหล่อ

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การหล่อโลหะและการตกแต่งชิ้นงาน

2.       หล่อชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหล่อโลหะเบื้องต้น การแก้ไขข้อบกพร่อง ประเภทของงานหล่อ ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน สมบัติ และส่วนผสมของทรายหล่อ สารเคมีที่ใช้ในงานหล่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และความปลอดภัยในการหล่อโลหะ ปฏิบัติงานทำกระสวนอย่างง่าย ทำไส้แบบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำแบบหล่อ การหลอม การเทน้ำโลหะ การตกแต่งชิ้นงานหล่อ ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการวัดตรวจสอบ

2. มีทักษะการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะประกอบชุดดาย

(Die Set)

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองส่วนรวมและปฏิบัติงาน

ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ประกอบ (Attachment)

เจาะ คว้านรู กลึงเรียว กัดผิวราบ กัดบ่าฉาก กัดร่อง ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ประกอบด้วย Lower Plate

Upper Plate Guide Post Shank Die Holder Punch Holder Stripper Plate Back Plate ประกอบชุดดาย (Die Set) ใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือกลปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

2. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

3. มีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

4. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบำรุงรักษา เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

          2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด เครื่องตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ

          3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือวัด ระบบหน่วยวัด มาตรฐานหน่วยวัด การ

แปลงหน่วยวัด การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย

ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliperInside caliper Snap gage Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา     2102 – 2004 วิชา วัดละเอียด

2. หลักสูตรรายวิชา        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. ภาคเรียนที่           1/2560

4. พื้นฐาน                -

5. ระยะเวลาศึกษา     คาบรวม 54 คาบ/ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ทฤษฏี 1 คาบ/สัปดาห์

6.  หน่วยกิต             2 หน่วยกิต

7. จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1.  นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

          2.  …………………………………………………………………………………………………………………………..

          3.  …………………………………………………………………………………………………………………………..

8. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. สามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบำรุงรักษา เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบได้

          2. สามารถวัด ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด เครื่องตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการได้

         3. สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบตามหลักการได้

 

9.  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือวัด ระบบหน่วยวัด มาตรฐานหน่วยวัด การ

แปลงหน่วยวัด การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย

ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliperInside caliper Snap gage Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

          2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ

2.       คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

3.       ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคู่มือ

4.       ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบและไสบ่าฉาก ตามคู่มือ

5.       เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน

6.       กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

7.       ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจำแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรู และงานรีมเมอร์


รหัสวิชา 2001-1004

ชื่อวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ท-ป-น, 1-2-2)

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

2. สามารถดำเนินการเบื้องต้นเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรค และอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. มีจิตสำนึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

2. วางแผน ดำเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรค และอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

5. เลือก ใช้เครื่องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์

6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรค และอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน

          2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนาในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผนดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและเสนอผลงาน

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ

2.       ดำเนินการจัดทำโครงการ

3.       รายงานผลการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด