จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน

          2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนาในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผนดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและเสนอผลงาน

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ

2.       ดำเนินการจัดทำโครงการ

3.       รายงานผลการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด