จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือในงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

          2. เพื่อให้ใช้เครื่องมือทำการปรับปรุงสภาพตัวถังและสีรถยนต์

          3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณิต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิด ประเภท การนำไปใช้งาน ขั้นตอนการซ่อมสีรถยนต์

2.       เตรียมผิวงานด้วยกรรมวิธีตามกระบวนการซ่อมสีรถยนต์

3.       พ่นสีรองพื้น พ่นสีทับหน้า ขัดสีและติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตัวรถยนต์

4.       ประมาณราคางานซ่อมสีรถยนต์ตามหลักการ

5.       บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมืองานตัวถังและพ่นสีรถยนต์หลังการใช้งานตามคู่มือ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ การเคาะขึ้นรูป การปะผุตัวถัง

การลอกสี โป้วสี การขัดเตรียมผิวงาน การพ่นสี การขัดสีและการประมาณราคาค่าบริการ