ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบตรวจสภาพระบบรองรับน้ำหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การบริการล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ

 

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์

2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แก้ไขปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบ

ไฟฟ้ายานยนต์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีมีวินัยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์

2. วิเคราะห์เปลี่ยนชิ้นส่วนงานไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ

3. บริการระบบไฟฟ้ายานยนต์

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อขัดข้องในระบบจุดระเบิดระบบประจุไฟระบบแสงสว่างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงระบบควบคุมการส่งกำลังเครื่องยนต์