ในการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกเพราะในรถจักรยานยนต์มีทั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่และมีคม ซึ่งปัจจุบันรถจักรยานยนต์ได้ถูกผลิตขึ้นมา

ใช้งานหลากหลายรูปแบบ หลายรุ่น          ย่างยิ่งที่จะตัิการ  หลายยี่ห้อแต่ก็มีหลักการทำงานพื้นฐานของระบบหรือชิ้นส่วนต่างๆของรถจักรยานยนต์คล้ายๆกัน  การที่จะดูแลหรือซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยนั้น จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลจำเพาะและการทำงานของระบบและชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในรถจักรยานยนต์ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อที่การทำงานจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา

                 1. เข้าใจหลักการทำงาน ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยาง และการตั้งศูนย์ล้อ

                 2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยาง และการตั้งศูนย์ล้อ

                 3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

 

มาตรฐานรายวิชา

                 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและถอดประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์

                 2. ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ       

                 3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

                 4. ซ่อมและบำรุงรักษาชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

                 5. ตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตามคู่มือ

                 6. บริการล้อและยางรถยนต์ตามคู่มือ

 

คำอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การบริการล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

3. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการทำงานการใช้เครื่องมือ การถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่างๆ การปรับแต่งและการบำรุงรักษา เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล