หลักสูตรรายวิชา

วิชา  งานปรับอากาศรถยนต์   รหัส  2101 – 2105

สาขาวิชาเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การถอดประกอบ และ

ตรวจสภาพชิ้นส่วน

2. เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบปรับอากาศ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดี ในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

 

มาตรฐานรายวิชา

1.    เข้าใจหลักการทำงานและการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

2.    บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

3.    ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์

4.    ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์

5.    ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศรถยนต์

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษา และประมาณราคาค่าบริการ