จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

๑. เข้าใจหลักการทํางานของกระบวนเฟืองสุริยะ (Planetary gear train)ระบบส่งกําลังแบบอัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวหลักการทํางาน และการควบคุมของเกียร์อัตโนมัติ

๒. สามารถใช้เครื่องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการเกียร์อัตโนมัติ

๓. มีกิจนิสัยที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้ในการทํางานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัดมีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟืองสุริยะ(Planetary gear train)ระบบส่งกําลังแบบอัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวหลักการทํางานและการควบคุมของเกียรอัตโนมัติ

. ถอด-ประกอบเกียร์อัตโนมัติตามคู่มือ

. ตรวจสอบปัญหาและบริการเกียร์อัตโนมัติตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟืองสุริยะ(Planetary gear train)ระบบส่งกําลังแบบอัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission)การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวการทํางานของเกียร์อัตโนมัติแบบต่างๆการใช้เครื่องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการเกียร์อัตโนมัติ