จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย
2. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช์ระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย
2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย


คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย โดยใช้ Database Engine การเขียนโปรแกรมแบบ Client Server หรืออื่น ๆ การสํารองข้อมูล การกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การรักษา การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ 
2. มีทักษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการทํางานอย่างเป็นระบบ
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บไซต์และการออกแบบ
2. ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML
3. ทดสอบการทํางานและอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม ภาษา HTML การตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยง ในแบบต่าง ๆ การสร้างเฟรม การออกแบบและสร้างฟอร์ม การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ การอัพโหลด เว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการของระบบฐานข้อมูล 

2. มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูล 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้หลักการระบบฐานข้อมูล 

2. สร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล แบบสอบถามและรายงานข้อมูล 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์ม และรายงาน ข้อมูล

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให์ 

1. เข้าใจหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. มีทักษะในการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. มีทักษะในการตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย OSI Model โปรโตคอลระบบเครือข่าย หลักการของ IP Address รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่าย ตรวจสอบ แก้ไขการทํางาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ 

2. มีทักษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการออกแบบเว็บไซต์

2. ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 

3. ทดสอบการทํางานและอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 การตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การออกแบบและสร้างฟอร์ม การสร้างการเชื่อมโยงในแบบต่าง ๆ การแทรก Java Script การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์ การอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.เข้าใจหลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิก
2.มีทักษะในการใช์โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
 
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป
2.สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของภาพกราฟิกหลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป การสร้าง การจัดวางตามหลักองค์ประกอบศิลป์การใช้สีตามทฤษฎีสีและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิกการใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก