จุดประสงค์รายวิชา

1. ปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
2. สามารถกำหนดเป้าหมาย และรู้หลักการเขียนแผนธุรกิจ
3. มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจและการเป้นผู้ประกอบการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  และนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของธุรกิจ  ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  เข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน รูปแบบธุรกิจกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง

2.  มีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอขยันประหยัดและอดทน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขายคุณสมบัติและจรรยาบรรณของการเป็นผู้ประกอบการ การแสดงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนการ เข้าพบการเข้าพบการเสนอขายและการสาธิต การตอบข้อโต้แย้งการปิดการขาย การติดตามและการประเมินผลการขายการบริการก่อนและหลังการขาย โอกาสความก้าวหน้าของนักขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานขาย