จุดประสงค์รายวิชา

          1.   เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

          2.   สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิด ความชำานาญมีทักษะและประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค

          3.   มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

มาตรฐานรายวิชา

          1.   เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน

         2.    ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการกำหนด

          3.   พัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

         4.   บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการให้เกิดความชนาญมีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิคโดยผ่านความ เห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา การฝึกงาน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

          2.  สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูล      สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          2.  ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ     เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

          3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

          4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมายองค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์

          2. กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพยุคดิจิทัล

          3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายองคป์ระกอบ การจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ และการเชื่อมโยง เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ

          2. กรณีศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในจัดการอาชีพ

          3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)การท าธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็ นพลเมืองยุคดิจิทัล

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2. มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจำลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษา