จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค

3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยาการกำหนด

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน


คำอธิบายรายวิชา

           ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง  ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์  งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน (ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานใหม่หรืองานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 30204-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบการอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่)


27-4000-2102  วิจัยเพื่องานอาชีพ (Research for Careers)     3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
          1.  อธิบายระเบียบวิธีวิจัย
          2.  สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
          3.  เขียนและนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยของตนเอง
          4.  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของระดับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล เครื่องมือ การออกแบบการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงทดลอง การนำเสนอและรายงานผลการวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทำโครงงาน สร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ

2.       สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ

2.       เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ

3.       ดำเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ

4.       วิเคราะห์ สรุป ประเมินผลการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ

5.       รายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ

6.       นำเสนอผลงานด้วยรูปปแบบวิธีกรต่างๆ

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงานการดำเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรางาน การนำเสนอผลงานโครงงาน โดยดำเนินการเป็นราบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านธุรกิจดิจิทัล

2.       สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านธุรกิจดิจิทัลในสถานประกอบการตามภาระงานที่รับผิดชอบ

3.       มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทำงานด้านความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภัย มีวินัยตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านธุรกิจดิจิทัล

2.       เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้อกำหนด

3.       วางแผนเตรียมการดำเนินงานด้านธุรกิจดิจิทัลตามหลักการและกระบวนการ

4.       ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจดิจิทัลตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ

5.       บันทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา                                  

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจดิจิทัลในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งานการวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน การบันทึก สรุป จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ

(ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ต้องการและเวลาที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกำหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก การออกแบบ info graphic เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล

2.       สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับงานธุรกิจ

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปกิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก การออกแบบ info graphic เพื่อผลิตสื่อิจิทัล

2.       ใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะกับงานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิก ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก วิธีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หลักสำคัญในการออกแบบ รูปแบบของ info graphic การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับงานธุรกิจ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการออกแบบสื่อดิจิทัล

2.       สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล

2.       ออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล

3.       วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อดิจิทัล

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล แนวทางการศกษา ความต้องการของผู้ใช้งาน หลักการออกแบบสื่อ โดยประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ การแก้ปัญหาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการสร้างเนื้อหาสื่อดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล การนำเสนอสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาการออกแบบและพัฒนาสื่ดิจิทัลทางธุรกิจ

 

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม IoT แบบต่างๆ เลือกใช้อุปกรณ์และการใช้งาน IoT สำหรับธุรกิจดิจิทัล

2.       สามารถติดตั้งระบบ เขียนโปรแกรม ควบคุมอุปกรณ์ และให้บริการ IoT สำหรับธุรกิจดิจิทัล

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ IoT สำหรับธุรกิจดิจิทัล

2.       เลือกอุปกรณ์ IoT ให้เหมาะสมกับสำหรับธุริจดิจิทัล

3.       สามารถออกแบบเขียนโปรแกรมควบคุมและติดตั้งอุปกณ์ IoT ที่เหมาะกับเครือข่าย internet สำหรับธุรกิจดิจิทัล

4.       สามารถนำ IoT ไปประยุกต์ใช้งานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ IoT สถาปัตยกรรม IoT อุปกรณ์ IoT การเลือกอุปกรณ์ IoT ที่เหมาะสมกับงานนวัตกรรมด้าน IoT สำหรับธุรกิจดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์ม IoT ที่เหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจดิจิทัล


27-4204-2003   การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ (Software Packages in Business)  3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
          1.  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
          2.  ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านการขนส่ง การผลิต คลังสินค้า การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การเงิน บัญชี การบริหารทรัพยากรมนุุษย์ โปรแกรม BI (ฺBusiness Intelligent Program)

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพ ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน


           ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การวางแผนการฝึกอบรม การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพแบบ Vector  หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา


           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ   หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ  หลักการของ UML Modeling  องค์ประกอบของ UML  และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การวางแผนการฝึกอบรม การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมายองค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์

          2. กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพยุคดิจิทัล

          3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายองคป์ระกอบ การจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ และการเชื่อมโยง เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ

          2. กรณีศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในจัดการอาชีพ

          3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)การท าธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็ นพลเมืองยุคดิจิทัล

* โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1Y9CcCqRxU6EdXzlK0owZ-Vwzr3P3q79d/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

          2.  สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูล      สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          2.  ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ     เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

          3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

          4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

*โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1LJO6DaeaKpHFuqijZC5B8X8pZhSNS9b7/view?usp=sharing

*แผนการสอน  https://drive.google.com/file/d/10TlOUdJt6nhPYSzx5xNMkcaLWgsk3xoP/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล

          2. มีทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล

          2. วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล

          3. ประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมและการทำธุรกรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล


* โครงการสอน : https://drive.google.com/file/d/1reIXsN_lWjk1iMRzKFu8Nak6fNt5s89i/view?usp=sharing
* แผนการสอน : https://drive.google.com/file/d/1D5--yNXeQN3cyX3-h_FUZgLgHxylX716/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา

          1.   เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

          2.   สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิด ความชำานาญมีทักษะและประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค

          3.   มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

มาตรฐานรายวิชา

          1.   เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน

         2.    ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการกำหนด

          3.   พัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

         4.   บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการให้เกิดความชนาญมีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิคโดยผ่านความ เห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา การฝึกงาน

* โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1zWiZit5jdq4Eg4u7d-s6DHMm-u3v1jic/view?usp=sharing

* แผนการสอน https://drive.google.com/file/d/10gKeFr25WzDs195Ef8MjXgOVfeyaKv2h/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสรเทศ

         2. สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

         3. สามารถออกแบบและพัฒนาและระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

         4. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
          2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
          3. ออกแบบและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในองค์กร องค์ประกอบของความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ การจัดการและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบติดตามระบบจัดการความเสี่ยง การประเมินและป้องกันความเสี่ยง แนวปฏิบัติต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา

* โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1Z755c5rmuYgd9PtmsU8tAeWaMaIWpK6h/view?usp=sharing