27-4204-2003   การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ (Software Packages in Business)  3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
          1.  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
          2.  ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านการขนส่ง การผลิต คลังสินค้า การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การเงิน บัญชี การบริหารทรัพยากรมนุุษย์ โปรแกรม BI (ฺBusiness Intelligent Program)

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพ ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน


           ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การวางแผนการฝึกอบรม การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพแบบ Vector  หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา


           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ   หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ  หลักการของ UML Modeling  องค์ประกอบของ UML  และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การวางแผนการฝึกอบรม การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมายองค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์

          2. กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพยุคดิจิทัล

          3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายองคป์ระกอบ การจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ และการเชื่อมโยง เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ

          2. กรณีศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในจัดการอาชีพ

          3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)การท าธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็ นพลเมืองยุคดิจิทัล

* โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1Y9CcCqRxU6EdXzlK0owZ-Vwzr3P3q79d/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

          2.  สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูล      สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          2.  ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ     เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

          3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

          4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

*โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1LJO6DaeaKpHFuqijZC5B8X8pZhSNS9b7/view?usp=sharing

*แผนการสอน  https://drive.google.com/file/d/10TlOUdJt6nhPYSzx5xNMkcaLWgsk3xoP/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล

          2. มีทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล

          2. วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล

          3. ประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมและการทำธุรกรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล


* โครงการสอน : https://drive.google.com/file/d/1reIXsN_lWjk1iMRzKFu8Nak6fNt5s89i/view?usp=sharing
* แผนการสอน : https://drive.google.com/file/d/1D5--yNXeQN3cyX3-h_FUZgLgHxylX716/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา

          1.   เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

          2.   สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิด ความชำานาญมีทักษะและประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค

          3.   มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

มาตรฐานรายวิชา

          1.   เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน

         2.    ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการกำหนด

          3.   พัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

         4.   บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการให้เกิดความชนาญมีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิคโดยผ่านความ เห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา การฝึกงาน

* โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1zWiZit5jdq4Eg4u7d-s6DHMm-u3v1jic/view?usp=sharing

* แผนการสอน https://drive.google.com/file/d/10gKeFr25WzDs195Ef8MjXgOVfeyaKv2h/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสรเทศ

         2. สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

         3. สามารถออกแบบและพัฒนาและระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

         4. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
          2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
          3. ออกแบบและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในองค์กร องค์ประกอบของความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ การจัดการและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบติดตามระบบจัดการความเสี่ยง การประเมินและป้องกันความเสี่ยง แนวปฏิบัติต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา

* โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1Z755c5rmuYgd9PtmsU8tAeWaMaIWpK6h/view?usp=sharing