หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (สถานการณ์โควิด 19)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ตัวแปร และตัวดำเนินการ คาสั่งควบคุมการทำงาน คลาสและอ็อบเจกต์ (Class and Object) การห่อหุ้ม (Encapsulation) การซ่อนสารสนเทศ (Information Hiding) การสืบทอด (Inheritance) และการฟ้องรูป (Polymorphism) การตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก ( GUI) การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรมสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการทาธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมและการทำธุรกรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล

วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบ UML (Unified Modeling Language) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการการใช้ แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรมการสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาสการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้ CASE Tools แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด

(เรียนเฉพาะกิจสถานการณ์ โควิด 19)(มบค.11)

ให้นักศึกษาเข้าเช็คชื่อในแต่ละวัน พร้อมส่งภาพนักศึกษาในสถานประกอบการ ขณะทำงาน ตามความเหมาะสม มาเพียง 1 ภาพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบ ความรู้พื ั ้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าธุรกรรมโดยไม่ต้องผาน่ บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) การท าธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็ นพลเมืองยุคดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการคิดสื่อสร้างสรรค์ทางธุรกิจ องค์ประกอบ และรูปแบบของสื่อดิจิทัล เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ ตามแนวคิด กลยุทธ์ เนื้อหาและการออกแบบให้สอดคล้องกบวัตถุประสงค์ทางธุรก ั ิจ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกบกลยุทธ์ของธุรก ั ิจที่กาหนด

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งในองค์การกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ตัวแปร และตัวด าเนินการ ค าสั่งควบคุมการท างาน คลาสและอ็อบเจกต์ (Class and Object) การห่อหุ้ม (Encapsulation) การซ่อน สารสนเทศ(Information Hiding) การสืบทอด (Inheritance) และการฟ้องรูป (Polymorphism) การตรวจหา และแกไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ้ (Testing and Debugging) ออกแบบส่วนติดต่อกบผู้ใช้ ั แบบกราฟิ ก ( GUI) การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กส าหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้ ั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน วิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ คู่มือการใช้งานการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พกพา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิ ก หลักการของภาพกราฟิ ก ประเภท ั และคุณลักษณะของภาพกราฟิ ก วิธีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หลักส าคัญในการออกแบบ รูปแบบของ info graphic การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิ กอยางสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับงานธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานที่ใช้ในงาน โรงแรมที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกับงาน ปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน และ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต ั ่อพวง ประกอบ ่ เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและ กาจัดไวรัส แก ํ ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและป้องก ้ นความเสียหายของ ั ข้อมูล และการกูคืนข้อมูล

ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ้ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ ระบบปฏิบัติการ(Windows, Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อ จัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้ โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้ อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ และงานอาชีพ