ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานที่ใช้ในงาน โรงแรมที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกับงาน ปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน และ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต ั ่อพวง ประกอบ ่ เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและ กาจัดไวรัส แก ํ ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและป้องก ้ นความเสียหายของ ั ข้อมูล และการกูคืนข้อมูล

ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ้ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ ระบบปฏิบัติการ(Windows, Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อ จัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้ โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้ อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ และงานอาชีพ