ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์คําสั่งรับและแสดงผลข้อมูล   ชนิดของข้อมูล  โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น  เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสําหรับงานธุรกิจ  กรณีศึกษา