30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-3 (Computer Network and Security for Digital Business) จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ ยวกบเครือข ั ่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 3. สามารถปฏิบัติการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบเครือข ั ่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2. เลือก ติดตั้ ง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ 3. บํารุงรักษาระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสําคัญ ประเภท และรู ปแบบ ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย สําหรับธุรกิจดิจิทัล

30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-3 (Computer Network and Security for Digital Business) จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ ยวกบเครือข ั ่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 3. สามารถปฏิบัติการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบเครือข ั ่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2. เลือก ติดตั้ ง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ 3. บํารุงรักษาระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสําคัญ ประเภท และรู ปแบบ ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย สําหรับธุรกิจดิจิทั

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ ยวกบเครือข ั ่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 3. สามารถปฏิบัติการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบเครือข ั ่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 2. เลือก ติดตั้ ง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ 3. บํารุงรักษาระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสําคัญ ประเภท และรู ปแบบ ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย สําหรับธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสําคัญ ประเภท และรู ปแบบ ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย สําหรับธุรกิจดิจิทั

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องก ั บสาขาวิชาชีพ ั ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน เชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงงาน การดําเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ ผลงานโครงงาน โดยดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา ที่กาหนด

30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-3

(Computer Programming)

จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้

1. เขา้ ใจหลกั การและข้นั ตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวตั ถุ

2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาํ หรับงานธุรกิจ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์ ละเอียด รอบคอบ

สมรรถนะรายวชิ า

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบั หลกั การและข้นั ตอนวธิ ีการเขียนโปรมแกรมดว้ ยภาษาเชิงวตั ถุ

2. ออกแบบและเขียนโปรมแกรมขนาดเล็กสาํ หรับงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวชิ า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ตัวแปร และตัวดำเนินการ

คำสั่งควบคุมการทาํ งาน คลาสและอ็อบเจกต์ (Class and Object) การห่อหุ้ม (Encapsulation) การซ่อน

สารสนเทศ (Information Hiding) การสืบทอด (Inheritance) และการฟ้องรูป (Polymorphism) การตรวจหา

และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging) ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก

( GUI) การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาํ หรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และหลักการสร้างเครือข่ายและการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความส าคญั หลกัการข้ันตอนการคิดในเชิงการออกแบบ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (Empathize)การก าหนดปัญหา (Define) การร่วมกันสร้างความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา (Ideate) การสร้างแบบจ าลอง (Prototype) การทดลอง (Test) เขียนแผนธุรกิจส าหรับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การน าเสนอแผนธุรกิจ (Present)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานระบบฐา่นข้อมูล และมีความรู้พื้นฐานไม่ใช่เชิงสัมพันธ์

ึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ความหมาย หลักการวิธีการท างาน แนวคิด โครงสร้างองค์ประกอบ ประเภท เครื่ องมือที่ใช้ส าหรับการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ ง บทบาท และประยุกต์ใช้งาน ความรู้เบื้องต้นและความแตกต่างของโลกเสมือนจริง (VR) กบเทคโนโลยีเสมือ ั นจริง (AR) การวิเคราะห์ออกแบบ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ส าหรับงานธุรกิจ

กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ แนะนำ ระหว่างครูและนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ่างอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจําลองเอนทิตี้และ ความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ การเกิดภาวะพร้อมกัน และการกู้คืน การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพ แบบ Vector หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การ นําเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา 

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิคโดยผ่าน ความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ระยะเวลาการฝึกงาน

ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลังการนําเข้าสินค้าคงคลังการจัดเก็บ การ นําส่งสินค้าคงคลังการตรวจนับ และการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลประวัติพนักงาน ระบบการ ประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ระบบการควบคุมเวลาการทํางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ การอบรม พนักงาน การประเมินผลการทํางาน การจัดทํารายงาน ข้อมูลและสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรมสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล ระบบการทาง ธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับ ธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัลกฎหมายและจริยธรรมและการทำธุรกรมดิจิทัลกรณีศึกษา ธุรกิจดิจิทัล

การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลัดการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียมและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งการคำนวณ เงื่อนไขกรณีและการทำซ้ำ การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย