ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นที่นิยม ทฤษฎีการใช้สี การใช้ตัวอักษร การเลือกรูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทาง (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพือตกแต่งเว็บไซต์ให้ทันสมัย การสร้างเว็บไซต์ เพือประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต