จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการงานสี เทคนิคการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในงานสี

2. สามารถเตรี ยมเครื่องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ พื้นผิวชิ้นงาน และปฏิบัติงานทาสี  พ่นสี  เคลือบผิว ย้อมสี

ประกอบและรื้อถอนนั่งร้าน

3. มีความรับผิดชอบ ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยว กับงานสี เทคนิคการใช้ เครื่องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในงานสี

2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย พื้นผิวชิ้นงาน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานสี

3. ทาสี  พ่นสี  เคลือบผิว ย้อมสี ประกอบ และรื้อถอนนั่งร้าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยว กับหลักการ   ขั้นตอน  วิธีการใช้ เครื่องมือ  การบำรุงรักษา และความปลอดภัย

ในงานสี  การเตรียมวัสดุและพื้นผิวชิ้นงานในงานทาสี พ่นสี โดยใช้ สีพลาสติก  สีน้ำมัน สีย้อม น้ำมันเคลือบผิว

และตกแต่งผิว งานประกอบและรื้อถอนนั่งร้าน