จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้

          2. มีความเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย์

          2. จัดทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิชย์

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล  นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขาย เช่าซื้อ จ้างทำของ รับขนส่ง การยืม การค้ำประกัน การจำนอง-จำนำ การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย