ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรสวิตช์  ชมิตทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญาณ รูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน วงจรตั้งเวลา วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์และประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม