1.  จุดประสงค์รายวิชา

          1.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

          2.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆ ในธุรกิจ

          3.  มีทักษะในการร่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา

          4.  มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

2. สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

          2.  ร่างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระ สำคัญของสัญญา

          3.  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามหลักการ

 

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ได้แก่  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เช่าทรัพย์เช่าซื้อจ้างแรงงาน จ้างทําของ ฝากทรัพย์  ยืม ค้ำประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหน้า  ประนีประนอมยอมความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน  ห้าง

หุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติล้มละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน