จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.    เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรม หลักการเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ อุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต และชิพสนับสนุนของไมโครโพรเซสเซอร์

2.    เพื่อให้เข้าใจชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร์

3.    เพื่อให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์

4.    มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาของไมโครโพรเซสเซอร์

2.       ออกแบบวงจรเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ พอร์ตอินพุต-เอาต์พุตและชิพสนับสนุน (Chip Support)

3.       เขียนโปรแกรมให้ไมโครโพรเซสเซอร์ติดต่อกับหน่วยความจำ อินพุต-เอาต์พุต และชิพสนับสนุน (Chip Support)

4.       ประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ในงานต่างๆ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณและกระบวนการทำงานต่างๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสการเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจำอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หลักการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การอินเทอร์รัพต์ การบวนการดีเอ็มเอ การอ้างตำแหน่ง ชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับชิพสนับสนุน การแปลงสัญญาณระหว่างแอนะล็อกกับดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก