จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจ หลักการของกระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ

2. เข้าใจหลักการใช้ งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ ในงานเชื่อม

3. เข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน

4. เข้าใจลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ ไข

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ ในงานเชื่อม

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน และตําแหน่งท่าเชื่อม

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเชื่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)      เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW) เชื่อมใส้ฟลักซ์(FCAW)                 เชื่อมใต้ฟลักซ์(SAW) เชื่อมแก๊ส(OAW) แก๊สที่ใช้ ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข