จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์งานผ้า

2. รู้ และเข้าใจหลักและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ

3. มีทักษะในการเลือกผ้า วัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น

4. มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น

5. มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์งานผ้า

6. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน

7. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

8. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ

ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์งานผ้า

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ ตามหลักการและวิธีการ

3. เลือกผ้า วัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น ตามหลักการ

4. ผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าเพื่องานแฟชั่น ตามหลักการ

5. ผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าโดยใช้เทคโนโลยีตามหลักการใช้งาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์งานผ้า หลักและวิธีการออกแบบ

การสร้างสรรค์และจินตนาการ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ การเลือกผ้า วัสดุอุปกรณ์

เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์งานผ้าประเภทต่าง ๆ และในการสร้างแบรนด์เนมของสินค้าแฟชั่น