คำอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์กฎของโคไซน์จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกิน อันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร และการ ประยุกต์ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส