จุดประสงค์รายวิชา 

1.เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น

2.มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี

3.มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมซีเอ็นซี และการซิมมูเลชั่น

2.เขียนและแสดงซิมมูเลชั่น โปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการ และกระบวนการเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทำงาน และส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกน    ศูนย์งาน  ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น  ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมสำหรับงานกลึง  งานกัด รวมทั้งการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย