จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของ วงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มีแนนต์ไม่เกินอันดับสาม 

2. เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของ วงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มีแนนต์ไม่เกินอันดับสาม ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของ ไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มีแนนต์ไม่เกินอันดับสาม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กำหนด 

2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

3. ดำเนินการและคำนวณเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และการคำนวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุมอัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณของวงกลมหนึ่ง หน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิอนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิอนนต์หาผลเฉลยของ ระบบสมการเชิงเส้น