จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

3. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการทำงานการใช้เครื่องมือ การถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่างๆ การปรับแต่งและการบำรุงรักษา เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล