จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการทำงานและ ส่วนประกอบ ของเครื่องยนต์เล็ก

          2. ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก

          3. ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก

         4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา    

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก

         2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ

         3. บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ

         4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ

         5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็ก ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ