จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้ และเข้าใจความหมาย ลักษณะเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นชนิดต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์

    ในการตัดเย็บ

2. เข้าใจวิธีการเลื้อกผ้า คำนวณผ้า ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น

3. เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ

4. มีทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ

5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน

6. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมาก

   ยิ่งขึ้น

7. มีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ

   ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ ตามหลักการ

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับเลือกผ้า คำนวณผ้า ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น  ตามหลักการ

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น ตามหลักการและวิธีการ

5. ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ ตามกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อโปโล กางเกงไม่มีจีบ และกางเกงมีจีบ เครื่องมือ อุปกรณ์การตัดเย็บ การสร้างแบบเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ การเลือกผ้า การคำนวณผ้าและการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ