จุดประสงค์รายวิชา

                 1. เข้าใจหลักการทำงาน ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยาง และการตั้งศูนย์ล้อ

                 2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยาง และการตั้งศูนย์ล้อ

                 3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

 

มาตรฐานรายวิชา

                 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและถอดประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์

                 2. ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ       

                 3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

                 4. ซ่อมและบำรุงรักษาชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

                 5. ตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตามคู่มือ

                 6. บริการล้อและยางรถยนต์ตามคู่มือ

 

คำอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การบริการล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ