จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างอาคาร

งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

          2. สามารถนำหลักการเทคนิค และวิธีการก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์

มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

          3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการก่อสร้าง

อาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

2.       สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้อินเตอร์เน็ท

3.       วิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้าง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้าง งานโครงสร้างไม้ โลหะ คอนกรีต การนำไปใช้

เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคาและโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย