จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

         1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ตามหลักการและทฤษฎี

3. สำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง