จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงานและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

          2. มีทักษะในการอ่านสัญลักษณ์ การต่อ การวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

          3. มีทักษะเกี่ยวกับการทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบ บัดกรีอุปกรณ์ แก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

           4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม และทำงานด้วยความประรีตรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           2. วัดและทดสอบคุณลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           3. ประกอบ บัดกรีอุปกรณ์ ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็น โครงสร้างและหลักการทำงาน สัญลักษณ์ ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและการให้ไบแอส การต่อ การวัดและทดสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์อุปกรณ์

ไทริสเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสงการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่แบบต่างๆ หรือวงจรอื่นๆ การทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบและบัดกรีอุปกรณ์ ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง