30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3

(Occupational Thai Language Skills)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร  และใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ

 

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ

         2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

3. พูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ  บันทึกข้อมูล  และรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ  การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ  และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ