จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการโรงแรม รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม

          2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

          3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

2. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในโรงแรม

3. ฟัง ดู บทสนทนา เรื่องราว เหตุการณ์และคำกล่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับการโรงแรม

4. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ

5. สามารถอ่านเนื้อหาที่จำเป็นในการโรงแรม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม การต้อนรับแขกที่มาพักในโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก การสำรองห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการทั่วไปในโรงแรม การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานโรงแรม และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม