ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น หลักการระบบเว็บไซต์ (Client-Server) การเขียนโปรแกรมรองรับการแสดงผลฝังไคลเอนต์ (Front-end) เรียนรู้และจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (Element) เบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมประมวลผลฝังเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) เบืองต้น คำสั่งพืนฐาน ตัวแปรตัวดำเนินการ เงื่อนไขและการทำซ้ำ การจัดการด้านเวลา การสร้างและจัดการไฟล์ การสร้างและใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้น การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์