1. สาระสำคัญ

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ที่เป็นสังคมของการเคลื่อนที่กำลังคนอย่างต่อเนื่อง   

การติดต่อสื่อสารระหว่าง “พลเมืองอาเซียน” ยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางภาษาถิ่นและภาษากลาง หรือที่เรียกว่า “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

  1. หัวเรื่อง/รายการสอน/สาระการเรียนรู้

1.       ความสำคัญในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

2.       จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

3.       การวัดผลและประเมินผล

4.       การแนะนำตัว

  1. สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย

1.  ฟัง-ดู การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และทางด้านธุรกิจจากสื่อโสตทัศน์

2.  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และทางด้านธุรกิจ

3.  อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือสื่อออนไลน์

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       ตอบคำถามจากเรื่อง Sharing  Personal  Dataได้

2.       เติมคำลงในช่องว่างจากเรื่อง Sharing  Personal  Dataได้

3.       เรียงคำที่ได้ยินตามลำดับ จากเรื่อง Sharing  Personal  Dataได้

4.       จัดกลุ่มข้อความที่ใช้ในการแนะนำตัวได้

5.       สร้างสรรค์ข้อความที่ใช้ในการแนะนำตัวได้

6.       สร้างบทพูดเพื่อการแนะนำตัวได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรู้รักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที